Лиценз за крайния потребител и договор за членство

Лиценз за крайния потребител и договор за членство

ТРЯБВА ДА ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FLAT PYRAMID УЕБ САЙТ И / ИЛИ ЛИЦЕ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ ИЛИ ПАРТНЬОРСКИ САЙТОВЕ. Тези споразумения обхващат използването на FLAT PYRAMID САЙТ, СИСТЕМА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПРОДУКТИ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ, НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ FLATPYRAMID УЕБ САЙТ. Чрез ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ, ДОСТАВКА, ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ИЛИ ДРУГО ВИ, ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ИЗЧЕТАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, РАЗБИРАЙТЕ ИМИТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЯХ.

FLAT PYRAMID ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

ТОЗИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ (това „Споразумение“) се сключва между FLATPYRAMID („Компания“) и всеки или юридическо лице, което изтегля, качва или използва някой от файловете на тази система и уебсайт (Потребител и колективно „Потребители“).

За добро и ценно разглеждане, получаването и достатъчността на които се признават и възнамеряват да бъдат правно обвързани, Компанията и Потребителят се договарят, както следва:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1. „Съдържание“ се отнася до всеки материал, публикуван в Компанията, включително, но не само телени файлове, модели, текстури, бази данни, чертежи, приставки, видео игри, модификации на видеоигри, файлове с движение, колекции, пакети, материали, скриптове, форми, персонализирани потребителски интерфейси, уроци, често задавани въпроси, думи, музика, филми, изображения и софтуер.

1.2. „Royalty Free“ се отнася до еднократна такса за използване, различна от таксата за повтарящи се права.

1.3. „За продажба“ включва цялото съдържание, което изисква закупуване на лицензионни права, за разлика от съдържанието, достъпно за безплатно изтегляне.

1. 4. „Валидна продажба“ се отнася до продажба на лицензионни права върху съдържание или друго имущество чрез Фирма. Съдържанието за продажба чрез Фирма, което се връща, не е пример за валидна продажба.

1.5 „Продажби“ се отнася до продажната (ите) цена (и), платена (и) за Лицензираните продукти, продадени или лицензирани от Компанията. Намаленията на приходите от продажби се правят за отстъпки, възстановявания, отстъпки за дилъри или дистрибутори и харесванията. Нито данъците върху продажбите, нито данъците върху дохода или други подобни не се включват в продажбите.

1.6. „Лицензирани продукти“ се отнася до всяко и цялото цифрово съдържание, което включва компютърни файлове, програми, софтуер, игри, дву- и триизмерни обекти, изображения, каркасни модели, данни за улавяне на движение, текстури, бази данни, чертежи и други свързани с тях обекти в техните конфигурация и които са лицензирани на Компанията от Лицензодателя и са предмет на условията на настоящото споразумение.

1.7 „Лицензирана интелектуална собственост“ означава всички и всички патенти, търговски марки, авторски права, търговски тайни, права на търговски облекла, търговски наименования и всяка друга интелектуална собственост и други права, които се отнасят или съставляват част от Лицензираните продукти.

1.8 „Продавач“ се отнася до всеки или юридическо лице, което качва Съдържание или продава Съдържание чрез уебсайта или системата на компанията.

1.9 „Клиент“ се отнася до всеки или юридическо лице, което купува съдържание чрез уебсайта или системата на компанията.

1.10 „Член“ се отнася до всеки, който създава членски акаунт в Компанията. Член може да бъде или продавач, или клиент.

2. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ

2.1. Компанията ви гарантира, че доколкото е известно, цифровите данни, съдържащи Съдържанието, не нарушават правата, включително патент, авторски права и търговски тайни, на трета страна, нито цифровите данни и Съдържанието са незаконно копирани или присвоени от цифрови данни, притежавани от трета страна; при условие, обаче, че Компанията не дава никакво представяне или гаранция по отношение на нарушаването на правата на трети страни върху каквото и да е изображение, търговски марки, авторски произведения или обект, изобразени от такова Съдържание.

2.2. Продавачът заявява и гарантира, че: (а) Съдържанието е вашето оригинално произведение и не съдържа защитен с авторски права материал от какъвто и да е вид, на който не сте изключителен собственик, включително, но не само: права за музика и / или синхронизиране, изображения (преместване или все още) от всякакъв вид, писания от всякакъв вид и разрешения / издания на модели; (б) имате пълното право и правомощия да сключите и изпълните това споразумение и сте осигурили всички съгласия на трети страни, необходими за сключване на това споразумение; (в) Съдържанието не нарушава и няма да нарушава авторските права, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост на трета страна, права на публичност или поверителност или морални права; (г) Съдържанието не нарушава и няма да нарушава никакъв закон, устав, наредба или разпоредба; (д) Съдържанието не е и няма да бъде клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или предизвикващо расова омраза от какъвто и да е вид; (е) Съдържанието не съдържа и няма да съдържа вируси или други програми за програмиране, които вредят на компютърните системи или данни; (ж) представя и гарантира, че не е даден друг лиценз, свързан с Лицензирани продукти или Лицензирана интелектуална собственост, на друго лице или образувание, което би противоречило, обезсилвало или представлява нарушение на Лиценза; и такъв друг лиценз няма да бъде даден на трета страна по време на Срока на настоящото (з) всички фактически твърдения, които сте направили и ще ни направите, са верни и пълни; (i) Съдържанието не е дефектно или неизползваемо.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1 Seller представя и гарантира, че: (a) Продавачът е единствен собственик, свободен и ясен, от всички лицензирани интелектуална собственост и лицензираните продукти; (б) всички права на Продавачите в и към Лицензираната интелектуална собственост са валидни и приложими; (в) правата и лицензите, предоставени на Дружеството съгласно настоящото Споразумение на Лицензираните продукти и Лицензираната интелектуална собственост, няма да бъдат, когато бъдат използвани или експлоатирани от Дружеството, както е разрешено по това Споразумение, да нарушават, нарушават или да се намесват в интелектуална собственост или друго право на всяко друго лице или образувание.

3.2 Освен ако друго не е изрично посочено в отделно споразумение, нищо в настоящото споразумение не представлява прехвърляне на собственост върху лицензираната интелектуална собственост на продавача. Продавачът предоставя на Дружеството постоянен, неотменим, безвъзмезден, прехвърляем, световен лиценз по отношение на интересите на Продавача в Лицензираната интелектуална собственост, с правото да предоставя сублицензии, да прави, е направил, използвал, продавал, предлагал, продавал, внасял, да копирате, разпространявате и модифицирате всички материали или процеси, които са свързани с обхвата на всеки проект.

3.3 Като постоянен договор съгласно настоящото споразумение, продавачът незабавно информира компанията за: (а) всяко нарушение или предполагаемо нарушение на която и да е лицензирана интелектуална собственост; и (б) всяка претенция, иск или заплаха, които могат да засегнат който и да е лицензиран (и) продукт (и) или правата на компанията по настоящото.

4. СОБСТВЕНОСТ

Собствеността върху Лицензираните продукти остава собственост на Продавача. Собствеността върху модификациите и / или произведенията на Лицензираните продукти, изготвени по-долу в съответствие с раздел 3 по-горе, се предоставят на Дружеството. По искане на Дружеството, Продавачът ще изпълни или ще предизвика изпълнението на всички поръчки и други инструменти и документи, които Дружеството може да сметне за необходимо или подходящи за изпълнение на целта на това Споразумение.

5. Конфиденциалност.

Всяка страна се съгласява: (i) да спазва пълна поверителност по отношение на и да не разкрива или разрешава достъп на трета страна или образувание до поверителната информация на другата страна (или която и да е част от нея) без предварително писмено разрешение на другата страна; (ii) да не използва поверителната информация на другата страна (или която и да е част от нея), освен ако не се изисква за изпълнение на каквито и да било задължения по настоящото споразумение; и (iii) да гарантира, че някой от нейните служители, които получават достъп до поверителната информация на другата страна, е уведомен за нейния поверителен и патентован характер, има забрана да копира, използва или разкрива такава поверителна информация, освен ако това се изисква за изпълнение на каквито и да било задължения по настоящото споразумение и са обвързани със задължения за неразкриване и ограничена употреба, поне толкова строги, колкото съдържащите се тук.

Без да ограничава гореизложеното, всяка страна се съгласява да използва по отношение на конфиденциалната информация на другата страна процедури, които не са по-малко ограничителни от процедурите, използвани от нея за защита на поверителната и конфиденциална информация с подобна чувствителност (и че в никакъв случай не са по-малко ограничителни) разумни процедури).

Ако от страна се изисква да разкрие някоя от поверителните данни на другата страна съгласно съдебна или правителствена заповед, тази страна няма да разкрие поверителната информация, без предварително да изпрати на другата страна писмено уведомление за искането и достатъчна възможност да оспори заповедта.

Съответните задължения на страните съгласно това Член 5. ще преживеят всяко изтичане или прекратяване на настоящото споразумение за най-дългия период, разрешен съгласно приложимото право.

6. Условията за ползване.

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ КОМПАНИЯТА “КАКВА Е” И С ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ. ФИРМАТА И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВНИ ДИРЕКТОРИ И АФИЛИАЦИИТЕ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТА, ​​НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, НЕГОВИТЕ ФОРУМИ ИЛИ ОПЕРАЦИЯТА. КОМПАНИЯТА СПЕЦИФИЧНО ДЪРЖАВА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е НА ВАШ СИ РИСК. ФИРМАТА И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЪРЖАВИ И АФИЛИЦИРАНИТЕ ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА САЙТА, ​​ТОЧНОСТТА И ВРЕМЕННОСТТА НА САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ВЪВ ВСЯКА ГАРАНЦИЯ, СЪДЪРЖАЩАТА СЪС СЪОБЩЕНИЕТО СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ БЕЗ ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ КОМПОНЕНТИ, КОИТО МОЖАТ ДА НАРАЗЯТ, ВРЕДЯТ ИЛИ ПРИЧИНАТ ВРЕДА НА ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ДРУГА ИМОТ. ФИРМАТА И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЪРЖАВИ И АФИЛИАЦИИТЕ НЕ ПРАВЯТ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТТА, ИСТИННОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА ВСЯКА ПОСТАВАНА ИНФОРМАЦИЯ.

7. АВТОРСКА ПОЛИТИКА.

Компанията е особено загрижена за нарушаване на авторските права. Тъй като нашият пазар се основава на възнаграждението на притежателите на авторски права, ние спазваме всички закони за авторското право в САЩ и в международен план. Очакваме Потребителите на сайта да зачитат авторските права на други. Нарушението на Условията за ползване за Потребителя да публикува материал, който нарушава авторските права на другите. Потребителите, които качват или изпращат съдържание на Компанията, са гарантирали, че са носители на авторските права или упълномощени агенти на притежателите на авторските права за цялото съдържание, качено или изпратено.

Дружеството ще прекрати профилите на Потребителите при подходящи обстоятелства, които публикуват материалите, които Дружеството има основание да смята, че нарушава авторските права на други лица.

Компанията ще задържи всички приходи, дължими на Продавача от продажба на Съдържание, когато което и да е Съдържание има оспорени авторски права. Легитимният притежател на авторски права, след като бъде определен, ще бъде компенсиран със съхранените приходи. За да видите точно какво представлява законът за авторското право и да получите отговори на често задавани въпроси, посетете:

http://www.copyright.gov

Можете да се свържете директно с Компанията, за да подадете сигнал за предполагаемо нарушение на авторски права, ако сте собственик на авторските права или упълномощен представител на собственик на авторски права. Трябва да предоставите писмено уведомление за нарушението, съдържащо следната информация:

1. Физически или електронен подпис на собственика на авторските права или на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права.

2. Вашите данни за контакт - Име, телефонен номер, адрес и имейл адрес.

3. Описание и идентификация на произведението за авторско право, за което се твърди, че е било нарушено. Включително местоположението му или местоположенията в сайта.

4. Изявление, че имате добра воля да смятате, че използването на материала по начин, който е предмет на жалбата, не е разрешен от притежателя на авторското право, неговия представител или закона.

5. Декларация от ваша страна, че добросъвестно вярвате, че използването на твърдяните за нарушаващи материали материали не е разрешено от собственика на авторските права, агента на собственика на авторското право или закона.

6. Декларация от вас, че информацията, която сте предоставили, е точна и, под наказание за лъжесвидетелство, че сте собственикът на авторските права или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Всички изброени по-горе данни са необходими, за да обработи жалбата Ви от Компанията.

Вижте също ДИГИТАЛЕН ЗАКОН ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА („DMCA“).

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Дружеството или Потребителят могат да прекратят настоящото споразумение по някаква причина или без никаква причина, като предоставят на другата страна писмено известие за прекратяване. Прекратяването на настоящото споразумение прекратява съответните права за издаване на лицензи на страните, но не прекратява съществуващи лицензии.

8.1 Разпоредбите на Член 1. ("Определения"), Член 2. ("Представителства и гаранции"), Член 3. („Права на интелектуална собственост“), член 4. („Собственост“), Член 5. ( "Конфиденциалност"), Член 9. ( "Обезщетение"), Член 10. („Разни разпоредби“) и това Раздел 8.1 ще преживее изтичането или прекратяването на настоящото споразумение по някаква причина. Останалите разпоредби ще продължат да съществуват до степента, необходима за предоставянето на лиценз за оцеляване.

9. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Потребителят се съгласява да обезщети и задържи Компанията и нейните клиенти безвредни от каквито и да е щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, произтичащи от или свързани с нарушението от страна на Потребителя на изявленията и гаранциите, описани в този раздел. Продавачът се съгласява да изпълни и достави документи при наше разумно искане, които да доказват или да упражняват правата ни по това споразумение.

10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. \ T

10.1 Известия. Известие по настоящото споразумение не е достатъчно, освен ако: (i) в писмена форма; (ii) адресирани с помощта на информацията за контакт, изброена по-долу за страната, до която се изпраща известието (или с използване на актуализирана информация за контакт, която тази страна е посочила чрез писмено известие в съответствие с настоящия раздел); и (iii) изпратени по имейл, ръчна доставка, факсимилно предаване, препоръчана или заверена поща (иска се връщане на разписка) или реномирана услуга за експресна доставка с възможности за проследяване (като Federal Express).

FlatPyramid

c / o Обслужване на клиенти

2711 N.Sepulveda #233

Плажът Манхатън, Калифорния 90266 САЩ.

Електронна поща: [имейл защитен]

Факс номер: 310-697-3774

Цялата такава комуникация ще се счита за ефективна на по-ранното от (а) действителното получаване или (б) ако е изпратено с експресна доставка, в деня след датата, представена на услугата за доставка на другата страна, или (в) ако е изпратено чрез потвърдено предаване на факс, на изпратената дата (при потвърждение на получаването в пълна, четлива форма).

10.2 Дълбоко свързване и рамкиране. Потребителят се съгласява да се въздържа от практиката, която обикновено се нарича „дълбока връзка“, при която използвате съдържанието Flat Pyramid с всеки друг уебсайт чрез активно свързване или извличане на данни. Разрешено е да разглеждате Сайта само в пълната му форма на представяне и е забранено да „рамкирате“ Сайта.

10.3 Взаимоотношения на страните. Всяка страна е независим изпълнител на другата страна. Нищо в настоящото споразумение не създава партньорство, съвместно предприятие, агенция или подобни отношения между страните.

10.4 Приложимо право; Съгласие за юрисдикция. Това споразумение ще се урежда и тълкува съгласно законите на щата Калифорния и законите на Съединените американски щати, без позоваване на каквито и да било правила за избор на закон. Съдилищата на щата Калифорния или в щата Калифорния няма да имат изключителна юрисдикция по спорове по настоящото споразумение и всяка страна неотменимо се подчинява на юрисдикцията на тези съдилища. Всяка страна се отказва от всякакви възражения, които може да има сега или в бъдеще по отношение на юрисдикцията на тези съдилища, а също така се отказва от всякакви искове, които може да има сега или в бъдеще, че съдебните дела, заведени в тези съдилища, са били предявени в неудобен форум. Конвенцията на Организацията на обединените нации за международната продажба на стоки няма да се прилага за настоящото споразумение или за всяка сделка между която и да е страна по силата на това споразумение. Страните са избрали английския език, за да определят, управляват и тълкуват своите права и задължения по настоящото споразумение.

10.5 Цялостно споразумение. Настоящото споразумение (включително всички приложения и изявления за работа) определя пълното съгласие на страните по неговия предмет и замества всички предишни споразумения, преговори, изявления и обещания между тях по отношение на предмета му.

Присвояване на 10.6. Нито една от страните не може да прехвърля никакво право или задължение по настоящото споразумение, освен ако не е получило предварително писмено съгласие на другата страна за прехвърлянето; осигурен че не се изисква съгласие от страна на Потребителя във връзка с такова прехвърляне или прехвърляне от Дружеството на Филиал на Дружеството. Настоящото споразумение е обвързващо и в полза на страните и техните правоприемници.

10.7 споразумение подлежи на промяна. Компанията си запазва правото да променя условията на това споразумение с или без предизвестие по всяко време. Компанията си запазва правото да променя, преразглежда или преустановява своя уебсайт или функционалност или услуги, предоставяни като част от или във връзка с уебсайта или Споразумението, без предизвестие.

10.8 Неприложими разпоредби. Ако съдът с компетентна юрисдикция признае някоя от разпоредбите на настоящото споразумение за неприложима, останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие. Ако е законово разрешено, неприложимата разпоредба ще бъде заменена с изпълнима разпоредба, която възможно най-близо дава действие на намеренията на страните.

Откази за 10.9. Отказът от права по настоящото споразумение няма да бъде ефективен, освен ако не е в писмен вид и е подписан от упълномощен представител на страната, която се отказва от правата.

10.10 Неправилни предавания. На потребителите е забранено да публикуват или предават на уебсайта на Компанията всякакви непоискани верижни писма или „спам“, или каквито и да било заплашителни, тормозещи, клеветнически, фалшиви, клеветнически, обидни, нецензурни или порнографски материали или други материали, които биха нарушили приложимия закон или разпоредби, включително, но не само федерални или щатски закони или разпоредби, уреждащи равни възможности за работа. Ако обаче такива комуникации се случат, Компанията няма да носи отговорност, свързана със съдържанието на такива комуникации. Не можете да публикувате или изпращате на уебсайта на компанията каквито и да било реклами, проучвания, промоционални материали, състезания или други търговски или нетърговски искания. На потребителите също е забранено да се представят за юридическо или юридическо лице. Сметките за членство трябва да бъдат отворени с реални имена или обекти и друга поискана информация.

10.11. Потребител FeedBack. С изключение на лична информация, всяка информация, получена от Компанията чрез форумите на уебсайта на Компанията или предадена или предоставена на Компанията по всякакъв друг начин, включително всякакви отзиви като въпроси, коментари, предложения или други подобни („Обратна връзка с потребителя“), такава Обратна връзка от потребителя ще бъде се считат за поверителни и непатентовани. Компанията няма задължение от какъвто и да е вид по отношение на такава обратна връзка с потребителя и е свободна да възпроизвежда, използва, разкрива, модифицира, показва и разпространява потребителската обратна връзка на други, без ограничение. С изпращането на такава обратна връзка от потребителя на компанията, се счита, че предоставяте на компанията вечен, световен, безвъзмезден, неотменим, неизключителен лиценз (с права на сублицензия) за използване на идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в такива отзиви за потребители за каквато и да е цел, включително, но не само разработване, производство и маркетинг на продукти, включващи такива отзиви за потребители.

10.12. Оформление и дизайн. Оформлението, дизайнът и външният вид на сайта са собственост на компанията. Елементи от сайта на Компанията, включително, но не само лога, изображения, звуци и графики, са защитени от търговски марки, авторски права и други закони и не могат да бъдат копирани или имитирани, освен ако не е изрично посочено.

FLATPYRAMID Споразумение за членство

I. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ ОТ ПРОДАВАЧА НА FLATPYRAMID.

За всеки продавач, който предоставя FlatPyramid с всякакъв вид Съдържание за безплатно разпространение или продажба, важат следните условия:

Продавачът предоставя на FlatPyramid и всички негови уеб имоти и портали, партньори и филиали и чрез предаване на съдържание на FlatPyramid, предоставят неизключителен лиценз за:

а) да възпроизвеждат, конвертират файлове, да определят цени, да продават и да разпределят нетни приходи от продажба, изцяло или частично от мое име; и публично представяне, публично показване, цифрово изпълнение или предаване за рекламни и търговски цели;

(б) да публикува, продава, разпространява, продава, превежда, конвертира, прехвърля и преотстъпва, независимо дали са пакетни или не в пакет с други FlatPyramid продукти, уеб имоти или услуги, всички лицензирани продукти и лицензирана интелектуална собственост;

в) да създават и използват образци на Съдържанието единствено с цел демонстриране или популяризиране на вашите продукти или услуги или такива на FlatPyramid;

(г) създаване на производни произведения, конвертиране или модифициране на Лицензираните продукти;

(д) да използва всяка лицензирана интелектуална собственост, включена в Съдържанието, във връзка с материалите на Продавача; и

(е) използвайте името и подобието на физически или юридически лица, представени в съдържанието, само във връзка с материалите на Продавача.

1. Собственост. Вие запазвате собствеността върху авторските права и всички други права във вашето съдържание, при спазване на предоставените на нея изключителни права FlatPyramid съгласно настоящото споразумение. Вие сте свободни да предоставите подобни права на други лица от Лицензираните продукти по време и след срока на това споразумение, при условие че такива лицензи не противоречат на правата, предоставени на FlatPyramid По-долу.

2. Прекратяване на договора. Разрешението за лиценз, съдържащо се в това споразумение, може да бъде прекратено, като се използват указанията в раздел 8 (клауза за прекратяване) по-горе. FlatPyramid си запазва правото, независимо от указанията в раздел 8, да прекрати настоящото споразумение по всяко време и без предизвестие, ако всяко подадено съдържание нарушава изявленията и гаранциите на раздел 2 (Изявления и гаранции) по-горе.

3. Промяна и определяне на съдържанието. FlatPyramid или Продавачът може да променя, конвертира, превежда или изтрива представеното съдържание FlatPyramidуебсайта като част от общата поддръжка на акаунта на такъв продавач или по някакви причини. В случай, че Съдържанието на продавача бъде премахнато от FlatPyramidуебсайтове / портали на FlatPyramid няма да носи отговорност за премахването на съдържанието на Продавача от други уебсайтове, поставени там за продажба или промоционални цели от FlatPyramid или неговите маркетингови / партньорски / промоционални партньори. FlatPyramid може категории Съдържание, което е подадено от Продавача и го прави достъпно в допълнителни файлови формати за продажба на FlatPyramidуебсайта или на някой от неговите уеб свойства или външни портали, партньори и партньори. В случай на добросъвестна грешка при обработката, разпространението, преобразуването, превода, продажбата или категоризирането на Лицензираните продукти на продавача или Лицензираната интелектуална собственост от FlatPyramidЕдинственото и изключителното средство за защита на Продавачите ще бъде за FlatPyramid да предприеме всички разумни стъпки, за да коригира незабавно грешката веднага след като бъде уведомена или узнае за грешката.

4. Лицензионни плащания и комисионни. Продавачът има право да получи плащане на роялти в размер на петдесет и пет процента (55%) от приходите от продажби на Лицензирани продукти на продавачите, събрани от FlatPyramid под формата на плащания, извършени чрез чек / Paypal или друг метод, разпределен поне толкова често, колкото тримесечно. FlatPyramid ще има право на комисионна в размер на четиридесет и пет процента (45%), която ще приспадне при получаване. FlatPyramid може по всяко време да прилага програма, при която Продавачът получава по-голяма или по-малка от 55%, в който случай плащанията на роялти ще отразяват тези суми. Продавачът упълномощава FlatPyramid да събират и разпространяват такива хонорари и комисиони.

5. Сторниране на плащания. От време на време транзакциите за плащане се извършват чрез услуги за обработка на кредитни карти на търговци или PayPal. FlatPyramid няма контрол върху това събитие, което води до възстановяване на суми, платени за лицензирани продукти на Продавачите, независимо по каква причина. В случай на възстановяване на такса, FlatPyramid ще се опита да оспори тези транзакции с Merchant Services или PayPal. FlatPyramid не предлага гаранция, че ще бъде успешен. Профилът на продавача ще бъде незабавно коригиран със сумата за възстановяване на сторнирането. В случай, че на Продавача вече е платена комисионна за Лицензирани продукти на Продавачите, участващи в транзакцията за обратно изплащане, тогава FlatPyramid ще поиска незабавно възстановяване от продавача за платени комисионни или дебит ще бъде начислен от сметката на продавачите и ще бъде приспаднат от бъдещи плащания на комисионни, дължими на продавача. Ако Продавачът прекрати профила си с FlatPyramid след като тяхната сметка стане актуална или възстанови изплатените комисиони FlatPyramid ще бъдат принудени да използват всички необходими средства за възстановяване на дължимите суми FlatPyramid от Продавача, включително събиране и съдебни действия срещу Продавача.

6. Сигурност. Поради непрекъснато променящия се характер на защитата на сигурността в интернет, никой не може напълно да защити данните, публикувани онлайн. По този начин не е възможно за FlatPyramid да гарантираме напълно защитата на съдържанието на Продавача, публикувано на сайта, от потенциална кражба или хакери. Въпреки това, FlatPyramid възприема този въпрос много сериозно и е въвел няколко контрамерки и конфигурации за сигурност, за да защити съдържанието на Продавача, включително 3D Модели, представени в неговия WebGL 3D зрител / плейър. FlatPyramid ще продължи да прави всичко възможно, за да гарантира, че съдържанието и данните на Продавача са сигурни. Като част от усилията си за сигурност FlatPyramid не съхранява информация за кредитни карти на Продавачи или Клиенти.

II. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИЯ МЕЖДУ ПРОДАВАЧА И КЛИЕНТА.

Предоставяне на лиценз и права:

За всяко предаване на съдържание от продавач на клиент, независимо дали предаването е резултат от лиценз или безплатно изтегляне, важат следните условия, освен ако не са посочени по-ограничителни условия в текстовото описание на съдържанието:

1. Собственост. Освен ако изрично не е предвидено в отделно споразумение, Продавачът запазва, при спазване на всяко лицензионно споразумение между Продавача и FlatPyramid, авторски права върху съдържание, закупено или изтеглено от която и да е 3rd страна чрез Flat Pyramid.

2. Валиден лиценз. Всякакви лицензионни права, свързани със съдържание за продажба чрез FlatPyramid зависи от прехвърлянето на пари от страна на 3rd към Продавача. Всички лицензионни права се прекратяват незабавно и без предизвестие, ако продажбата е отменена по някаква причина.

3. Предоставени права. Продавачът предоставя на 3rd страната, която не закупува лиценз за съдържание чрез валидна продажба, или изтегля свободно налично съдържание, подадено от Продавача, за неограничен, непрехвърляем, световен лиценз без комисиона. Предоставеният лиценз ще позволи на участника 3rd: да изпълнява публично, публично да показва и цифрово да изпълнява споменатото съдържание.

4. Права не са предоставени. При липса на писмени права, по-големи от тези, съдържащи се в параграф 3 по-горе, всички други права или подразделения на права, които по принцип са включени в авторските права и търговските марки, са изключени от този лиценз.

5. Препродажба. Препродажбата или преразпределението от трета страна на всяко съдържание, получено от FlatPyramidнезависимо дали за продажба или свободно достъпно за изтегляне, независимо дали е част от валидна продажба или не, е изрично забранено.

6. Върнато съдържание. В случай че 3rd страна върне съдържание, независимо дали е придобито чрез валидна продажба или е свободно достъпно за изтегляне, всички лицензионни права, предоставени тук, се прекратяват и 3rd страната трябва незабавно да унищожи всички копия, съдържащи се на какъвто и да е носител под контрола или притежанието на страна 3rd.

III. РЕДАКЦИОННО ИЗПОЛЗВАНЕ

Съдържанието, публикувано и маркирано с етикета на редакцията, може да се използва само по редакционен начин, отнасящо се до събития, които са достойни за интерес или са от обществен интерес, и не може да се използва за комерсиална, промоционална, рекламна или търговска употреба. Интелектуалната собственост, изобразена в 3D модела, включително марката „Име на марката“, не е свързана или одобрена от първоначалните носители на права. Продуктите с 3D модел не могат да бъдат използвани за нито един артикул / продукт за препродажба, като видео игра или тениска. Продуктът с 3D модел не може да се използва като част от билборд, търговско изложение или изложба. Също така те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било клеветен, клеветнически или по друг начин незаконен начин, независимо дали пряко или в контекст или съпоставяне със специфичен предмет. Материалът не може да бъде включен в лого, търговска марка или марка за услуга. Например не можете да използвате редакционно съдържание, за да създадете дизайн на лого. Също така материалът не може да се използва за търговски цели, които не са свързани с новини.

Въпреки това, в някои много ограничени случаи може да имате и други права върху IP в съдържанието, което е обозначено като Редакционна. Например, може да сте рекламната агенция за собственик на марка / IP или може да сте собственикът на марката / собственика на IP, който купува съдържание. Ако случаят е такъв, можете да използвате редакционното съдържание в търговската мрежа, при условие, че имате разрешение за права по друг начин. Но, трябва да имате всички права върху интелектуалната собственост, необходими от ПР в съдържанието, и това обикновено се отнася само за продавача на марката / IP собственика или за самия собственик на марка / IP. Като правило, ако се чудите дали имате тези права, не го правите. Обикновено това е много ясно изложено в договора. Тежестта и рискът от потвърждаване на тези права е за всеки потребител поотделно, ако се отдалечат от ограниченията за редакционно използване.